logoIBFB_web

banner

 

 

BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ/CZ

Biofeedback Foundation of Europe

Applied Psychophysiology and Biofeedback

International Society for Neurofeedback and Research

neurobehavioral-institute

eeg info

CBA

BCIA

Centrum duševního zdraví Jeseník

Centrum duševného zdravia

 

 

 

O nás

Milos Slepecky

PhDr. Miloš Šlepecký, CSc. –v r. 1976 ukončené VŠ vzdelanie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore psychológia, v r. 1980 rigorózna skúška (PhDr.) na FF UPJŠ v Košiciach, v r. 1993 vedecká hodnosť kandidáta psychologických vied (CSc.) na FF UK Bratislava.

Odborné vzdelávanie: V r. 1991absolvoval výcvik v Ericksonovskej hypnóze, v r. 2004 ukončil v Institute kognitivně behaviorální terapie Praha postgraduálny výcvikv KBT. V r 2004 ukončil biofeedbackový kurz certifikátom Biofeedback terapeut SABN, r. 2005 ukončil neurofeedbackový výcvik certifikátom Neurofeedback terapeut SABN, r.2007 BCIA – EEG Certificant Biofeedback Certification Institut of America,

Odborné skúsenosti: od r. 1976 do r. 1993 pracoval ako psychológ, neskôr ako vedúci psychológ napsychiatrickom oddelení NsP v Liptovskom Mikuláši. Od r. 1994 pracuje ako privátny klinický psychológ v Liptovskom Mikuláši.

Od r. 1995 je v poradnom zbore hlavného odborníka pre klinickú psychológiu. Od r. 1996 je členom Americkej psychologickej asociácie. Od r. 1996 je zapísaný do Zoznamu psychoterapeutov SR.

Lektorské skúsenosti:  Od r. 1993 pracuje ako externý lektor firmy Consulting Považská Bystrica. Od r. 1996 je výkonný riaditeľ a lektor ABC Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT. Pracuje ako externý lektor českého inštitútu pre výcvik v KBT Odyssea. a vyučuje na katedre psychológie Univerzity Konštantíta filozofa v Nitre. Od r.2004 pracuje ako biofeedback a neurofeedback terapeut Pracuje ako externý lektor Promyk Słonca vo Wroclawi.

Potvrdenie odbornosti

Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová,PhD. – nar. 24. 2. 1970. V r. 1994 ukončila vysokoškolské štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského Martin. V r. 1994 ukončila doktorandské štúdium s titulom PhDv odbore normálna a patologická fyziológia. V r. 1998 získala titul docent pre odbor normálna a patologická fyziológia. Absolvoval worshop „The Polyvagal Theory: Neural Mechanismus Mediating theInterface between Social Engagement Behaviors and Heart Rate Variability“. (vedúci workshopu: Stephen Porges, Prof. PhD & Sue Carter, Dr. Iniversityof Illinois at Chicago, USA. , Od 12.10 – 19.10.2009 absolvovala zahraničný pobyt týkajúci sa vyšetrovania a analýzy záznamov autonómnych funkcií v Sofii, Bulharsko.

Odborné skúsenosti: Od r. 1994– 1995 pracovala ako sekundárny lekár detskom oddelení v Čadci.V rokoch 1995 – 2008 pracovala ako odborný asistent na Ústave fyziológie,od r. 2008 ako docent. Od r. 2006 pracuje v rámci klinických dní na pedopsychiatrickom oddelení JLF a MFN Martin.

Lektorské skúsenosti: Aktívne prezentuje vedecké výsledky na pravidelných vedeckých podujatiach. (od r. 1995 – doteraz). Kontinuálne vedie prednášky pre študentov všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva a ďalších odborov

Miroslav NovotnyPotvrdenie odbornosti

Prim. MUDr. Miroslav Novotný, nar. 7.3.1951. V r. 1976  promovalna Lekárskej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, odbor všeobecné lekárstvo.

Postgraduálne vzdelávanie: Atestácia I. a II. Stupňa v psychiatrii., atestácia v psychiatrickej rehabilitácii, atestácia v systemickej psychoterapii. Funkčná špecializácia v EEG diagnostike. Absolvent päťročného psychoterapeutického výcviku v dynamickej psychoterapii, dvojročného psychoterapeutického výcviku v Kognitívno behaviorálnej terapii. A päťročného výcviku v integrovanej supervízii. Systematicky sa vzdeláva v rámci Biofeedbackfoundation of Europe.

Prax: pôsobil ako sekundárny lekár na Psychiatrickej klinike FN Olomouc, ako ordinár pre alkoholizmus a iné toxikománie v OÚNZ Vsetín. V OÚNZ Nový Jičín pôsobil ako konziliárny psychiater a ambulantný pedopsychiater. Pôsobil ako externý špecialista v manželskej poradni Nový Jičín a ako primár psychiatrického oddelenia Československých státních lázních Jeseník. Od roku 1992 až doposiaľ pôsobí ako primár Neštátneho zdravotníckeho oddelenia duševného zdravia Jeseník. Ako súdny znalec pracuje od r. 1980. Je predsedom a zakladateľom socioterapetickej komunity pre liečbu psychóz Jeseník.

Lektorské skúsenosti: Externý učiteľ psychiatrie Strednej zdravotníckej školy v Šumperku. Hlavný lektor KBT Inštitútu Hradec Králové. Externý lektor KBT Inštitútu Odyssea a externý lektor ABC Inštitútu pre výcvik v Kogrnitívno behaviorálenj psycohpterapii Liptovský Mikuláš.  Hlavný lektor Biofeedback Instštitútu Promyk Slonca Wroclaw – Poľsko. Supervízor Českého Inštitútu pre integrovanú supervíziu Praha. Externý lektor Filozofickej fakulty katedry psychológie UP Olomouc v rokoch 2010 a 2011

Potvrdenie odbornosti

Prim. MUDr. Peter Korcsog, nar. 26.6.1956. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine.  Atestácia I. a II. Stupňa v psychiatrii. Od 3.4. do 23. 6. 1988 absolvoval EEG školiace miesto . Európsky certifikát  psychoterapie od r. 1999.

Prax: Od r. 1083 do r. 2001 pracoval v KÚNZ Banská Bystrica. Od r. 2001 pracuje ako primár psychiatrického oddelenia NsP v Rimavskej Sobote.

Lektorské skúsenosti: Dvadsaťročné skúsenosti odborného lektora v rámci vzdelávacej činnosti Slovenskej psychiatrickej spoločnosti.

 

PhDr. Et. Mgr. Václava Tylová, nar. 6. 9. 1970. Vysokoškolské štúdium absolvované v odbore ošetrovateľstvo ( 1992 – 1996) a psychológia (1993 – 1999). V roku1996 absolvovala kurz a stáž v metóde EEG BFB v EEG Spectrum Los Angeles. V r. 1998 absolvovala Elektrodiagnostiku nervového systému na IPVZ v Brne. Rigoróznu skúšku zložila v r. 2000 na FF UK v Prahe. Atestáciu z klinickej psychológie získala v roku 2008 a v rokoch 2004 – 2009 absolvovala výcvikový kurz v KBT v KBT Inštitúte Odyssea v Brne. Ako súdny znalec pôsobí od roku. 2009.

Prax: Od roku 1997 – 2006 pôsobila v EEG Biofeedback Centre . Od r. 2007 až dosiaľ pracuje v Klatovskej Nemocnici s.r.o. ako ambulantný psychológ.

Lektorské skúsenosti: V rokoch 1997- 2006 pôsobila ako lektor v EEG Biofeedback Inštitúte Praha, ako externý lektor rokoch 2006 - 2009 v Promyk Slonca Wroclaw.

Potvrdenie odbornosti

PhDr. Antónia Kotianová – nar.16. 3. 1966. V r. 2007 ukončila vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte prešovskej univerzity v odbore psychológia. V r. 2007  zložila rigoróznu skúšku s titulom doktor filozofie na FF PU.  V r.2009 ukončila neurofeedbackový kurz Certifikátom EEG I. stupňa EEG Inštitútu v Prahe a Fundacjii Promyk Słonca Wroclaw vo Wroclawi. V r. 2009 absolvovala neurofeedbackový a biofeedbackový kurz ukončený Certifikáomt EEG – Biofeedback II. Stupňa udelený Inštitútom EEG – Biofeedback v Prahe a Centrom duševného zdravia Jeseník . V r. 2008 absolvovala základný kurz hypnózy a autogénneho tréningu v Prešove. V rokoch 2007 – 2009 absolvovala úvodný a pokračujúci kurz v hypnoterapii  Kroměříži. Od r. 2011 ukončila výcvikv kognitívno - behaviorálnej terapii.

Odborné skúsenosti: Od r. 2007 pracuje ako psychológ v privátnej ambulancii klinickej psychológie v Liptovskom Mikuláši, od r. 2009 aj ako biofeedback a neurofeedbackterapeut na tom istom pracovisku.

Lektorské skúsenosti: Od r.2008 pracuje ako externý lektor pre firmu Consulting s.r.o. Považská Bystrica. Od r. 2009 pracuje ako lektor biofeedbackových a neurofeedbackových výcvikov.

Potvrdenie odbornosti

 

 

Copyright © 2010 by BIOFEEDBACK INSTITUT ČESKO - SLOVENSKÝ All rights reserved.

 

Aktuality

Pozvánka na 2. 6. 2016
Program

Termíny kurzov

1. vyučovací blok Prihláška

2. vyučovací blok Prihláška

3. vyučovací blok Prihláška

4. vyučovací blok Prihláška 

4. mezinárodní kongres ADHD Miláno jún 2013 abstrakta